Farmacie

DSW is een kleine, onderscheidende, transparante en wendbare, no-nonsense zorgverzekeraar. Wij  hechten veel waarde aan een goede communicatie met onze zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de extramurale farmaceutische zorg. Binnen DSW is de afdeling Zorg verantwoordelijk voor het contracteren van betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Daartoe sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders.

Contracteerbeleid farmaceutische zorg 2019

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor farmaceutische zorg.

Contractering 2019

Voor 2019 zal DSW samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visies op zorg goed samengaan. DSW contracteert Farmacie mede namens a.s.r. voor 2019.

Voorwaarden

DSW Zorgverzekeraar  contracteert “breed”. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

Eerstelijn: de apotheker

 • moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in de Nederlandse Apotheeknorm;
 • is ingeschreven in het BIG-register;
 • levert de farmaceutische zorg zo doelmatig mogelijk;
 • neemt deel aan Farmacotherapeutisch Overleg;
 • beschikt over een adequate waarneemregeling;
 • is verantwoordelijk voor het bieden van farmaceutische zorg gedurende 24 uur per dag en 7 dagen in de week;
 • bepaalt wat hij inkoopt en aflevert;
 • monitort voorschrijfgedrag huisartsen conform NHG standaard.

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit DSW daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;

 

Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Contracteerwijze

DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar contractering.farmacie@dsw.nl

Innovaties

DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg.

Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.farmacie@dsw.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Tijdspad contractering 2019

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid 2019 DSW mede namens a.s.r. 1 april 2018
Contracteringsgesprekken 2019 DSW en zorgaanbieders mede namens a.s.r. Juli-september 2018
Versturen contracten  DSW mede namens a.s.r. oktober 2018
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW mede namens a.s.r. 12 november 2018

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Procesovereenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 603 of overeenkomsten@dsw.nl  
Inhoud overeenkomst, beleid en relatiebeheer  Afdeling Zorgrelatiebeheer 010 2 466 517 of contractering.farmacie@dsw.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 377 of declaratie@dsw.nl

Contracteerbeleid extramurale farmaceutische zorg 2018

Voor 2018 zal DSW Zorgverzekeraar samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. DSW Zorgverzekeraar (DSW) contracteert farmaceutische zorg namens a.s.r. voor 2018.

DSW contracteert ‘breed’. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan de voorwaarden wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden namelijk zeer belangrijk. DSW contracteert niet selectief.

Kwaliteit

DSW Zorgverzekeraar sluit wat betreft kwaliteit aan bij de binnen de beroepsgroep gebruikelijke kwaliteitseisen en standaarden. In de overeenkomsten die we met zorgaanbieders afsluiten maken wij kwaliteitsafspraken over onder andere gebruik van beroepsspecifieke richtlijnen en standaarden, overleg en samenwerking en kwaliteit van medewerkers.

Onderstaand staat aangegeven welke voorwaarden DSW stelt aan een contract.

Voorwaarden

Eerstelijn: de apotheekhoudende (apotheker en apotheekhoudende huisarts)

 • moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in de Nederlandse Apotheeknorm;
 • is ingeschreven in het BIG-register;
 • levert de farmaceutische zorg zo doelmatig mogelijk;
 • neemt deel aan Farmacotherapeutisch Overleg;
 • beschikt over een adequate waarneemregeling;
 • is verantwoordelijk voor het bieden van farmaceutische zorg gedurende 24 uur per dag en 7 dagen in de week;
 • bepaalt wat hij inkoopt en aflevert;
 • volgt landelijke afspraken omtrent Het Roer Gaat Om;
 • Voorschrijfgedrag huisartsen conform NHG standaard, monitoring door spiegelinformatie;
De contractering van intramurale farmacie heeft plaats via de contractering bij de MSZ- en GGZ-instellingen.

Contracteringswijze

De contractering van apotheekhoudenden verloopt via de email. De selectie van apotheekhoudenden die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op de ervaringen in het voorgaande jaar en de kwalificatie die bij Vektis is aangegeven. Een aantal contracten loopt tot en met 2018. Nieuwe aanbieders voor extramurale farmaceutische zorg nodigen wij uit om onze vragenlijst in te vullen om te bezien of wij een contract kunnen toesturen.

Dit formulier treft u onder aan de pagina aan. Het ingevulde en getekende formulier kunt u mailen naar overeenkomsten@@dsw.nl of per post sturen naar:
DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Innovaties

DSW Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.farmacie@DSW.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht. Innovatie dient te leiden tot verbetering van de zorg. Om een innovatie te laten slagen en daadwerkelijk te implementeren, dient de vernieuwing zichzelf terug te verdienen.

Vergoedingen

De vergoedingen die wij gecontracteerde apothekers bieden voor de prestaties farmaceutische zorg en hulpmiddelen vindt u in de bijlage van het contract.

Geneesmiddelenprijzen

De Z-index Taxe blijft voor DSW het uitgangspunt voor de prijzen van geneesmiddelen.
Een overzicht van de geneesmiddelen die DSW vergoedt, vindt u op de
Apotheek-website op het consumentengedeelte.

Niet-gecontracteerde zorg

Voor niet-gecontracteerde apotheekhoudenden geldt voor geneesmiddelen dezelfde vergoeding als bij gecontracteerde apotheekhoudenden. Voor prestaties farmaceutische zorg geldt de maximale vergoeding.  De maximale vergoedingen farmaceutische zorg en hulpmiddelen geleverd door apotheken voor 2018 vindt u hier. Dit zijn de vergoedingen die wij uitbetalen wanneer er geen contract is gesloten.

Met betrekking tot kwaliteit gelden dezelfde voorwaarden voor niet-gecontracteerde apotheekhoudenden als bij gecontracteerde apotheekhoudenden.

Als niet-gecontracteerde apotheker kunt u bij ons direct digitaal declareren via VECOZO. U ontvangt dan de door ons vastgestelde maximale vergoeding en kunt het restbedrag bij uw patiënt, onze verzekerde in rekening brengen.

Nadere voorwaarden geneesmiddelen

Een geneesmiddel dat behalve op Bijlage 1A en 1B ook op Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering staat, mag alleen worden vergoed wanneer aan bepaalde wettelijke indicatievoorwaarden is voldaan. Bijlage 2 kan gedurende het jaar wijzigen. Voor nieuwe aan de lijst toegevoegde geneesmiddelen geldt eveneens een toestemmingsvereiste.
Via wetten.nl kunt u de meest recente versie vinden.

Voor bijna alle geneesmiddelen van deze Bijlage 2 kan via een artsenverklaring de apotheker bepalen of de patiënt recht heeft op vergoeding van het betreffende middel. De verzekerde dient de door de (huis)arts ingevulde verklaring tegelijk met het recept bij de apotheek in.
Voor een enkel geneesmiddel in Bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering is voorafgaande toestemming van DSW vereist. Deze geneesmiddelen staan vermeld op bijlage 2 van het Reglement Farmaceutische zorg van DSW.

Stoppen met roken

Vanuit de basisverzekering wordt éénmaal per jaar een stoppen-met-roken-programma, eventueel in combinatie met nicotine vervangende middelen of medicatie, vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding

Een stoppen-met-roken-programma wordt vergoed indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Er is een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist;
 • De zorg vindt plaats op basis van face to face contact door middel van consulten of groepstherapie;
 • De zorg wordt verleend door een huisarts, medisch specialist, verloskundige, gezondheidspsycholoog of een door DSW aangewezen zorgverlener of organisatie;
 • De zorg voldoet aan de CBO-richtlijn Tabaksverslaving en de norm voor goede zorg zoals beschreven in de zorgmodule Stoppen met Roken van het Partnership Stoppen met roken/ Stivoro;
 • Alleen wanneer een stoppen-met-roken-programma gevolgd wordt en het aanvraagformulier volledig ingevuld is door de trainer van het programma (en er in het geval van gebruik van medicatie tevens een verwijzing van de huisarts is), komen nicotine vervangende middelen (indien verstrekt door de apotheek) of medicatie voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding van geneesmiddelen bedraagt maximaal 3 maanden;
 • Voor de vergoeding van de medicatie of nicotine vervangende middelen, vult uw behandelaar(m.u.v. de huisarts) het aanvraagformulier ‘Stoppen met roken’ in. Dit levert u in bij de apotheek;
 • Per 1 januari 2016 geldt: als de huisarts de middelen voorschrijft, is er geen aanvraagformulier nodig. Een gespecificeerd recept vanuit de huisarts is voldoende.

Het maximaal te vergoeden bedrag voor een stoppen-met-roken-programma is € 70,- .

U vindt het aanvraagformulier Stoppen-met-roken, dat de verzekerde ingevuld bij u moet aanleveren hier.

Substitutiebeleid

Apotheken die in totaal bij DSW, StadHolland en inTwente meer dan 20.000 ddd multisource geneesmiddelen in de eerste helft van het voorgaande jaar hebben gedeclareerd, worden gemonitord op de mate waarin zij spécialité geneesmiddelen substitueren voor generieke geneesmiddelen. Deze apotheken worden elk kwartaal geïnformeerd over hun substitutiegraad. 

De substitutiegraad wordt berekend over alle multisourcegeneesmiddelen. De substitutiegraad wordt een maand na het aflopen van het kwartaal berekend. De huidige multisourcelijst van de substitutiegraad over de lopende maand vindt u hieronder. Deze lijst is een momentopname. De actuele stand van de clusters is onderhevig aan veranderingen op basis van de leverbaarheid van de geneesmiddelen. 

Multisourcelijst Excel bestand

Bekijk ook de vorige lijsten.

In onderstaande gevallen worden geneesmiddelen uitgesloten van de berekening van de substitutiegraad:

 • Clusters waarbij het goedkoopste generiek duurder is dan of gelijk is aan het goedkoopste specialité
 • Geneesmiddelen waarvoor substitutie om medisch inhoudelijke redenen niet wenselijk is
 • Geneesmiddelen die landelijk niet leverbaar zijn worden uitgesloten. Wij gaan uit van de (niet leverbare) lijsten die groothandels maandelijks bij DSW aanleveren.

Per maand beoordeelt de adviserend geneeskundige in samenspraak met de adviserend apothekers nieuw op te nemen geneesmiddelen. Nieuwe geneesmiddelen worden altijd in de 1e maand in de Taxe uitgezonderd in de berekening van de substitutiegraad.

Nieuwe geneesmiddelengroepen multisourcelijst na patentverloop:

Januari 2019

Prescriptiecode Artikelnummer Omschrijving
195995 14713276 ZOLPIDEMTARTRAAT PCH TABLET FILMOMHULD 10MG
195995 14748967 ZOLPIDEMTARTRAAT RP TABLET FILMOMHULD 10MG
195995 15626482 ZOLPIDEMTARTRAAT APOTEX TABLET FILMOMHULD 10MG
195995 16186079 ZOLPIDEMTARTRAAT CF TABLET FILMOMHULD 10MG

Declareren

Declareren via VECOZO

Declaraties van apotheekhoudenden worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel zorgaanbieder als DSW voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW Zorgverzekeraar aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code);
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg);
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen. 

Betaling

Als u een overeenkomst met DSW sluit, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Controle verzekeringsgerechtigdheid

Controleer (met uw VECOZO-certificaat) of een cliënt als verzekerde bij DSW is ingeschreven vóór u start met de levering van zorg. Een alternatief is dat de verzekerde u een geldig polisblad of verzekeringspas toont.

Inzage machtingsgegevens

U kunt bij de controle op verzekeringsrecht tevens aangeven of u machtigingen wilt raadplegen van de betreffende verzekerde. Vervolgens wordt aan de hand van uw VECOZO certificaat bepaald of u recht heeft op inzage van de machtigingsgegevens.

 

Nieuws

Actueel nieuws over farmacie kunt u o.a. vinden op de site van de NZA.