Gecombineerde leefstijlinterventie

Contracteerbeleid gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de gecombineerde leefstijlinterventie.

Contractering 2019

Voorwaarden

DSW Zorgverzekeraar contracteert “breed”. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een overeenkomst afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

  • De zorgaanbieder is onderdeel van een bestaand samenwerkingsverband dat de multidiciplinaire (eerstelijns)zorg organiseert in de regio (zie voorwaarden segment 2 onder huisartsenzorg);
  • De zorgaanbieder is geregistreerd in het BIG-register;
  • Daarnaast is de zorgaanbieder geregistreerd bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN);
  • Het behandelteam bestaat uit ten minste een diëtiste, fysiotherapeut, huisarts en beweeg- of buurtsportcoach vanuit de gemeente;
  • Gebruik maken van landelijke en beroepsgroepspecifieke normen, richtlijnen en standaarden;
  • De aangeboden interventie is bewezen effectief en opgenomen in het register ‘Loket Gezond Leven’ van het RIVM.

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit DSW daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de overeenkomsten.

Concreet betekent dit dat:

  • De zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
  • De zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;
  • Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Wijze van contracteren

DSW regio

DSW contracteert de gecombineerde leefstijlinterventie in de DSW-regio via de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL).

Buiten DSW regio

Buiten de regio biedt DSW u de mogelijkheid om de overeenkomst van de preferente zorgverzekeraar te laten volgen. Indien u er voor kiest om de overeenkomst voor te leggen om te volgen, kunt u de overeenkomst mailen naar contractering.gli@dsw.nl of per post sturen naar:

DSW Zorgverzekeraar t.a.v. afdeling Overeenkomsten Postbus 173 3100 AD Schiedam

Wanneer u liever direct met DSWeen contract afsluit kunt u zich wenden tot de afdeling Zorg, via telefoonnummers; 010 2 466 299 of 010 2 422764 of per e-mailadres; contractering.gli@dsw.nl.

Innovaties

DSW Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zorgverzekeringswet en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via e-mailadres: contractering.gli@dsw.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Tijdspad zorgcontractering 2019

Wat Wie Wanneer 
 Publiceren Contracteerbeleid  DSW   November 2018
 Regionale overleggen  DSW & Zorgaanbieders
Oktober-november 2018
 Contract versturen  DSW  
Vanaf december 2018 
 Publicatie gecontracteerde partijen op de website  DSW 
Vanaf 12 november 2018 

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Proces overeenkomst  Afdeling Overeenkomsten  Tel: 010 2 422 601
E-mail: huisartscontract@dsw.nl
 Inhoud overeenkomst Afdeling Zorg 
Tel: 010 2 466 299 of 010 2 422 764
Declaraties  Afdeling declaraties 
Tel: 010 2 466 505
E-mail: info@dsw.nl