Logopedie

Contractering 2019

Voor 2019 zal DSW Zorgverzekeraar samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. DSW contracteert Logopedie mede namens a.s.r. voor 2019.

Voorwaarden

 • Zorgverlener moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • Doelmatige en efficiënte zorg (gepast gebruik);
 • Artikel 3 of 34 BIG-geregistreerd zijn;
 • Vermeld staan in het (centraal) kwaliteitsregister of kwaliteitsregister paramedici;
 • Verzekerden heeft binnen 5 werkdagen na aanmelding de eerste afspraak.

Wijze van contracteren

DSW biedt de contracten digitaal via Vecozo aan. Om het contract op te halen, dient u een certificaat te hebben. U kunt het certificaat aanvragen via de website van Vecozo. De selectie van aanbieders die een contract aangeboden hebben gekregen, is gebaseerd op de kwalificatie(s) die bij Vektis zijn aangegeven. De huidige contracten van DSW lopen tot en met 2019. U ontvangt hiervoor jaarlijks de nieuwe tarieven.

Bent u een nieuwe aanbieder en wilt u graag een overeenkomst met ons aangaan, dan kunt u deze aanvragen door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier is te downloaden op onze de website van DSW.

Het ingevulde en getekende formulier, inclusief de kopieën van de gevraagde bijlagen kunt u mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post versturen naar:

DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. de afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Kwaliteit

Kwaliteit kan volgens DSW alleen vastgesteld worden door de beroepsgroep. DSW sluit daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit, zoals bij beroep specifieke richtlijnen en standaarden. Door de beroepsgroep gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten worden in de contracten opgenomen.

In de overeenkomsten die we met paramedici afsluiten, maken wij kwaliteitsafspraken over onder andere gebruik van beroep specifieke richtlijnen en standaarden, overleg en samenwerking en kwaliteit van medewerkers die onder de verantwoordelijkheid van de paramedici werken.

Innovaties

DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

Vergoedingen

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, voor zover door de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht. Onder een logopedische behandeling wordt niet verstaan behandeling van dyslexie en taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect en anders taligheid.

Tarieven

De tarieven voor logopedie worden jaarlijks door DSW vastgesteld en middels de zorgovereenkomst aangeboden.

Niet-gecontracteerde zorg

In het geval er geen zorgovereenkomst is, vergoedt DSW tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding, mits de behandelend logopedist in het Kwaliteitsregister Paramedici staat.

Declaraties

Gecontracteerde logopedisten

Declaraties van logopedisten worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel zorgaanbieder als DSW voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert. Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code);
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg);
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen. 

Betaling

Als u een overeenkomst met DSW sluit, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Niet-gecontracteerde logopedisten 

Indien u geen zorgovereenkomst met ons heeft, kunt u niet (elektronisch) bij ons declareren. U dient uw nota mee te geven aan onze verzekerde voorzien van de behandeldata, diagnosecode, prestatiecode en AGB-code van de behandelaar. De verzekerde kan vervolgens de nota bij ons indienen. Wij vergoeden tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding aan onze verzekerden, mits de behandelend logopedist in het Kwaliteitsregister Paramedici staat.

Controles

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiele controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

"een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".

Zorgovereenkomst

Mocht u een zorgovereenkomst logopedie met DSW willen aangaan, dan kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Indien u behandelt op scholen, dient u in het bezit te zijn van het addendum 'behandelen op scholen'. Dit addendum is onlosmakelijk verbonden met de Zorgovereenkomst. Wanneer u deze Zorgovereenkomst getekend en geretourneerd heeft, kunt u middels de vragenlijst dit addendum aanvragen.

Het ingevulde en getekende formulier kunt u - door middel van gescande documenten - mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post sturen naar:

DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Alleen wanneer de vragenlijst volledig is ingevuld en wanneer er zowel een kopie van bewijs van inschrijving in het kwaliteitsregister als van de Kamer van Koophandel is bijgevoegd wordt de aanvraag in behandeling genomen. Op basis van de door u aangeleverde gegevens zullen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor een zorgovereenkomst.