Oefentherapie

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de oefentherapie.

Contractering 2019

Voor 2019 zal DSW Zorgverzekeraar samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visies op zorg goed samengaan. DSW contracteert Oefentherapie mede namens a.s.r. voor 2019.

Voorwaarden

DSW Zorgverzekeraar contracteert “breed”. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

 • Zorgverlener moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • Doelmatige en efficiënte zorg (gepast gebruik);
 • Artikel 3 of 34 BIG-geregistreerd zijn;
 • Vermeld staan in het (centraal) kwaliteitsregister of kwaliteitsregister paramedici;
 • Verzekerden heeft binnen 5 werkdagen na aanmelding de eerste afspraak.

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit DSW daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de contracten. Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;

Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Wijze van contracteren

DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe doen door middel van een aanvraagformulier. Het ingevulde en getekende formulier, inclusief de kopieën van de gevraagde bijlagen kunt u mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post versturen naar:

DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. de afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Innovaties

DSW Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.paramedici@dsw.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Tijdspad zorgcontractering 2019

Wat Wie Wanneer
Contracteringsgesprekken
DSW Zorgverzekeraar ook namens a.s.r. juni/juli 2018
Versturen contracten DSW Zorgverzekeraar ook namens a.s.r. augustus 2018
Contractering afronden DSW Zorgverzekeraar ook namens a.s.r. 12 november 2018
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar ook namens a.s.r. 12 november 2018

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Procesovereenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 602 of overeenkomsten@dsw.nl  
Inhoud overeenkomst en beleid Afdeling Relatiebeheer 010 2 466 550 of contractering.paramedici@dsw.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 505 of info@dsw.nl

Contractering 2019

Voor 2019 zal DSW Zorgverzekeraar samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. DSW contracteert Oefentherapie mede namens a.s.r. voor 2019.

Voorwaarden

 • Zorgverlener moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • Doelmatige en efficiënte zorg (gepast gebruik);
 • Artikel 3 of 34 BIG-geregistreerd zijn;
 • Vermeld staan in het (centraal) kwaliteitsregister of kwaliteitsregister paramedici;
 • Verzekerden heeft binnen 5 werkdagen na aanmelding de eerste afspraak.

Wijze van contracteren

DSW biedt de contracten digitaal via Vecozo aan. Om het contract op te halen, dient u een certificaat te hebben. U kunt het certificaat aanvragen via de website van Vecozo. De selectie van aanbieders die een contract aangeboden hebben gekregen, is gebaseerd op de kwalificatie(s) die bij Vektis zijn aangegeven. De huidige contracten van DSW lopen tot en met 2019. U ontvangt hiervoor jaarlijks de nieuwe tarieven.

Bent u een nieuwe aanbieder en wilt u graag een overeenkomst met ons aangaan, dan kunt u deze aanvragen door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier is te downloaden op onze de website van DSW.

Het ingevulde en getekende formulier, inclusief de kopieën van de gevraagde bijlagen kunt u mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post versturen naar:

DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. de afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Kwaliteit

Kwaliteit kan volgens DSW alleen vastgesteld worden door de beroepsgroep. DSW sluit daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit, zoals bij beroep specifieke richtlijnen en standaarden. Door de beroepsgroep gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten worden in de contracten opgenomen.

In de overeenkomsten die we met paramedici afsluiten, maken wij kwaliteitsafspraken over onder andere gebruik van beroep specifieke richtlijnen en standaarden, overleg en samenwerking en kwaliteit van medewerkers die onder de verantwoordelijkheid van de paramedici werken.

Innovaties

DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

Vergoedingen

Oefentherapie kan ten laste komen van de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering. De vergoeding is afhankelijk van de (chronische) indicatie en varieert per soort aanvullende verzekering. Voor meer informatie over de vergoeding van oefentherapie en bijbehorende voorwaarden verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht.

Tarieven

De tarieven van oefentherapeutische zorg oefentherapeut worden jaarlijks door DSW vastgesteld en middels de zorgovereenkomst aangeboden.

Niet-gecontracteerde zorg

In het geval er geen zorgovereenkomst is, vergoedt DSW Zorgverzekeraar tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding, mits de behandelend oefentherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici staat.

Declaraties

Gecontracteerde oefentherapeuten

Declaraties van oefentherapeuten worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel zorgaanbieder als DSW voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert. Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code);
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg);
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen. 

Betaling

Als u een zorgovereenkomst met DSW sluit, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Niet-gecontracteerde oefentherapie 

Indien u geen zorgovereenkomst met ons heeft, kunt u niet (elektronisch) bij ons declareren. U dient uw nota mee te geven aan onze verzekerde voorzien van de behandeldata, diagnosecode, prestatiecode en AGB-code van de behandelaar. De verzekerde kan vervolgens de nota bij ons indienen. Wij vergoeden tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding aan onze verzekerden, mits de behandelend oefentherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici staat.

Controles

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiele controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

"een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".

Zorgovereenkomst

Mocht u een zorgovereenkomst oefentherapie met DSW willen aangaan, dan kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Indien u behandelt op scholen, dient u in het bezit te zijn van het addendum 'behandelen op scholen'. Dit addendum is onlosmakelijk verbonden met de Zorgovereenkomst. Wanneer u deze Zorgovereenkomst getekend en geretourneerd heeft, kunt u middels de vragenlijst dit addendum aanvragen.

Het ingevulde en getekende formulier kunt u - door middel van gescande documenten - mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post sturen naar:

DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Alleen wanneer de vragenlijst volledig is ingevuld en wanneer er zowel een kopie van bewijs van inschrijving in het kwaliteitsregister als van de Kamer van Koophandel is bijgevoegd wordt de aanvraag in behandeling genomen. Op basis van de door u aangeleverde gegevens zullen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor een zorgovereenkomst.