Zittend Ziekenvervoer

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar vervoersaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor het zittend ziekenvervoer.

Zittend Ziekenvervoer

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor zittend ziekenvervoer.

Contracteerbeleid 2019

Aan een goede relatie met zorgaanbieders draagt DSW Zorgverzekeraar Zorgverzekeraar bij door meerjarige contracten te sluiten. De meeste contracten, afgesloten in het afgelopen contracteerjaar, lopen zodoende al van 2018 tot 2022.

Voorwaarden

DSW Zorgverzekeraar contracteert “breed”. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk vinden. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

 • Chauffeurspas of vakdiploma taxichauffeur;
 • Keurmerk Taxibedrijf & Zorgcentrale;
 • De aanbieder beschikt over een AGB-code. U kunt hier (https://www.agbcode.nl/) de AGB-code aanvragen;
 • De aanbieder beschikt over een VECOZO certificaat. U kunt hier (https://www.vecozo.nl/) een VECOZO certificaat aanvragen.

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit DSW daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is.

Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Contracteerwijze

DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post versturen naar: DSW Zorgverzekeraar t.a.v. de afdeling Overeenkomsten Postbus 173 3100 AD Schiedam

Innovaties

DSW Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.vervoer@dsw.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Tijdspad zorgcontractering 2019

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid 2019 DSW Zorgverzekeraar juni/juli 2018
Contracteergesprekken 2019 DSW Zorgverzekeraar & Zorgaanbieders augustus/september 2018
Contracten versturen DSW Zorgverzekeraar oktober/november 2018 
Publiceren gecontracteerde partijen op de website  DSW Zorgverzekeraar 12 november 2018

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Procedure overeenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 603 of overeenkomsten@dsw.nl  
Inhoud overeenkomst, beleid en zorgcontractering Afdeling Contractering Zorg 010 2 422 779 of contractering.vervoer@dsw.nl 
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 482

Contracteerbeleid 2019

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met vervoeraanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor het zittend ziekenvervoer. 

Voorwaarden en kwaliteit

Met de (taxi)vervoerders komen wij overeen dat alle chauffeurs beschikken over

 • Chauffeurspas of vakdiploma taxichauffeur;
 • Keurmerk Taxibedrijf & Zorgcentrale.

Daarnaast dienen zij de betreffende wet- en regelgeving na te leven en ervoor zorg te dragen dat de dienstdoende chauffeurs onze verzekerden correct en met respect ondersteuning en hulp verlenen. In onze kernregio besteden we veel aandacht aan het stimuleren en faciliteren van verbeteringen in de kwaliteit van zorg. Hiertoe houden wij tweejaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek en werken wij met bepalingen in de overeenkomsten. Over het algemeen sluiten deze bepalingen aan bij de normen en richtlijnen van de beroepsgroep. Vervoerders dienen in het bezit te zijn van een Vecozocertificaat zodat rechtstreeks gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar. Papieren nota’s nemen wij niet meer in behandeling.

Innovaties

DSW Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

Voorstellen voor innovatie kunnen zorgaanbieders voorleggen aan DSW via emailadres contractering.vervoer@dsw.nl. Aangegeven dient te worden wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Innovatie dient te leiden tot verbetering van de zorg. Om een innovatie te laten slagen en daadwerkelijk te implementeren, dient de vernieuwing zichzelf terug te verdienen.

Contractwijzewijze

De contractering van vervoerders verloopt via de email. De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op de ervaringen in het voorgaande jaar en de kwalificatie die bij Vektis is aangegeven.

Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u dit aanvragen via onze afdeling Overeenkomsten overeenkomsten@dsw.nl.

Indien u een contract heeft ontvangen, kunt het getekende contract mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post sturen naar:
DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Vergoedingen

De overheid heeft bepaald wanneer een verzekerde in aanmerking komt voor vergoeding. Wanneer de verzekerde in een van de volgende vier categorieën valt komt de verzekerde voor vergoeding in aanmerking:

 1. Consulten, na-controles, bloedonderzoek en/of andere onderzoeken die samenhangen met de behandeling van nierdialyse
 2. Consulten, na-controles, bloedonderzoek en/of andere onderzoeken die samenhangen met de behandeling van oncologische behandelingen. Onder oncologische behandelingen vallen chemotherapie, radiotherapie of immuuntherapie
 3. Blindheid of slechtziendheid waardoor reizen zonder begeleiding niet kan
 4. Volledige rolstoelgebondenheid (De verzekerde kan zich uitsluitend met een rolstoel verplaatsen)
 5. Intensieve kindzorg

Uitzondering via toepassing hardheidsclausule

Zorgverzekeraars mogen een uitzondering maken op deze vijf categorieën voor verzekerden die langdurig op behandeling zijn aangewezen. Daarvoor beroepen zij zich op de hardheidsclausule.

      Wij hanteren hiervoor de volgende formule:

 • (Aantal maanden x (aantal keren p/week) x 4(aantal weken p/maand) x (aantal km enkele reis) x 0,25(wegingsfactor)

  Is de uitkomst 250 of meer dan is er recht op vergoeding.

Zijn in deze clausule genoemde criteria van toepassing op de medische behandeling, dan komt de verzekerde alsnog in aanmerking voor vergoeding.

Er is vooraf toestemming nodig voor zittend ziekenvervoer. Daartoe moet de verzekerde een aanvraag indienen in de vorm van een ondertekende medische verklaring van de behandelend arts of specialist. Daarin moet staan:

 • dat er sprake is van een van de vijf categorieën voor zittend ziekenvervoer;
 • wat de medische indicatie is;
 • wat het vertrekadres is;
 • wat de vervoersbestemming is;
 • hoe vaak de verzekerde behandeld wordt;
 • wat de behandeldata zijn;
 • wat de afstand tussen de behandellocatie en het huis- of verblijfadres is.

Als de verzekerde om medische redenen geen gebruik kan maken van openbaar vervoer of van de eigen auto, dan dient dat op de aanvraag apart te worden vermeld. Ook dient de verzekerde – indien van toepassing – aan te geven dat hij/zij vanuit een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis gaat voor onderzoek, behandeling of opname of vanuit een AWBZ-instelling naar een ziekenhuis gaat. Aan de hand van de aanvraag stelt DSW Zorgverzekeraar vervolgens vast wat voor soort vervoer (openbaar vervoer, auto of taxi) de verzekerde nodig heeft. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de verzekerde van ons een machtiging. Op de machtiging vermelden wij de vervoerder die het dichtst bij het huis van de verzekerde zit. Het staat u uiteraard vrij om voor een andere vervoerder te kiezen. Komt hij/zij niet voor vergoeding in aanmerking, dan wordt de verzekerde hierover per brief geïnformeerd. Een aanvraagformulier kan online worden gedownload.

Tarieven

DSW Zorgverzekeraar contracteert het zittend ziekenvervoer, waar tarieven een onderdeel van zijn.

In het geval er geen overeenkomst met een vervoerder aanwezig is, vergoedt DSW 100% van de nota, tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding minus de wettelijke eigen bijdrage.

Declaraties

Gecontracteerde zorgverleners

Declaraties van vervoerders worden elektronisch aangeleverd. Dit is voor zowel zorgaanbieder als DSW voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert.
Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code);
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg);
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen. 

Betaling

Als u een overeenkomst met DSW sluit, kunt u elektronisch declareren. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Niet gecontracteerd

Indien u geen contract met ons heeft, kunt u niet (elektronisch) bij ons declareren. U dient uw nota mee te geven aan onze verzekerde. De verzekerde kan vervolgens de nota bij ons indienen. Wij vergoeden 100% tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding minus de wettelijke eigen bijdrage. Dit kan betekenen dat uw klant geen volledige vergoeding van de nota krijgt.

Overeenkomst

Mocht u een overeenkomst zittend ziekenvervoer met DSW willen aangaan, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon zittend ziekenvervoer. Voor met name het vervoer voor de intensieve kindzorg trachten wij de huidige vervoerders van de betreffende kinderen te contracteren.

Controles

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiele controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:

"een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".