Voetzorg bij Diabetes Mellitus

Contracteerbeleid Voetzorg bij Diabetes Mellitus

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor Voetzorg bij Diabetes Mellitus.

Contractering 2019

Voor 2019 zal DSW Zorgverzekeraar samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visies op zorg goed samengaan. DSW contracteert Voetzorg mede namens a.s.r. voor 2019.

Voorwaarden

DSW Zorgverzekeraar contracteert “breed”. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

 • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVvP,
 • Voldoet aan de inrichtingseisen/kwaliteitseisen van de NVvP,
 • Heeft een samenwerkingsverband met pedicures welke aantoonbaar is,
 • Stelt per cliënt een behandelplan op welke ter eventuele inzage van de zorgverzekeraar beschikbaar is,
 • Deelt het behandelplan voorafgaand aan de behandeling met de verzekerde,
 • Heeft een AGB code (Algemeen Gegevens Beheer code) met zorgsoort 26 (podotherapeut), zowel persoonlijk als een praktijk code,
 • Bent in het bezit van een (geldig) certificaat van VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg)

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit DSW daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de contracten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;

 

Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Wijze van contracteren

DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar contractering.voetzorg@dsw.nl.

Innovaties

DSW Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.voetzorg@dsw.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Tijdspad zorgcontractering 2019

Fase Wie Wanneer
Publiceren Contracteerbeleid DSW mede namens a.s.r. 1 april 2018
Aanbiedingsbrief versturen DSW mede namens a.s.r. Eind september 2018
Contracten versturen DSW mede namens a.s.r. Eind september 2018
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW mede namens a.s.r. 12 november 2018

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Proces overeenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 602 of overeenkomsten@dsw.nl  
Inhoud overeenkomst Afdelingrelatiebeheer 010 2 466 299 of contractering.voetzorg@dsw.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 493  of info@dsw.nl

Brochures en formulieren

Externe links

Per 1 januari 2016 is de beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg’ in werking getreden. In deze beleidsregel is vastgesteld hoe de aanspraak van voetzorg bij diabetespatiënten is geregeld.

Contracteerbeleid 2018

Voor 2018 zal DSW Zorgverzekeraar samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan DSW contracteert mede namens a.s.r. Voetzorg voor 2018.

Voorwaarden en kwaliteit

DSW Zorgverzekeraar sluit wat betreft kwaliteit aan bij de binnen de beroepsgroep gebruikelijke kwaliteitseisen en standaarden. In de overeenkomsten die we met zorgaanbieders afsluiten maken wij kwaliteitsafspraken over onder andere; gebruik van beroep specifieke richtlijnen en standaarden, overleg en samenwerking en kwaliteit van medewerkers.

Onderstaand staat per onderdeel aangegeven welke voorwaarden door DSW worden gesteld voor een contract.

Voorwaarden

 • U bent als podotherapeut geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVvP,
 • U dient als Podotherapeut te voldoen aan de inrichtingseisen/kwaliteitseisen van de NVvP,
 • U heeft een samenwerkingsverband met pedicures welke aantoonbaar is,
 • U stelt per cliënt een behandelplan welke ter eventuele inzage van de zorgverzekeraar beschikbaar is,
 • U heeft een AGB code (Algemeen Gegevens Beheer code) met zorgsoort 26 (podotherapeut), zowel persoonlijk als een praktijk code,
 • U bent in het bezit van een (geldig) certificaat van VECOZO (VEeilige COmmunicatie in de ZOrg)

Wijze van contracteren

DSW regio
DSW sluit ten behoeve van de voetzorg bij diabetes mellitus overeenkomsten met podotherapeuten. De overeenkomsten worden via Vecozo aangeboden.

De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op gecontracteerde podotherapeuten in het voorgaande jaar.

Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u deze aanvragen via de afdeling overeenkomsten. U kunt daarvoor uw registratienummer in het kwaliteitsregister Paramedici mailen naar overeenkomsten@dsw.nl.

Innovatie

DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Om echt tot vernieuwing te komen is draagvlak van de betrokkenen onontbeerlijk. Alleen als de betrokkenen geloven in de vernieuwing en zelf invloed hebben op de invulling heeft een innovatie kans van slagen.

Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.voetzorg@dsw.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Contracteerbeleid

Binnen DSW is de afdeling Zorg verantwoordelijk voor het contracteren van betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Daartoe sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders.

De basis van de zorgverzekeringswet is dat zorgverzekeraars overeenkomsten kunnen sluiten met zorgaanbieders , maar dat verzekerden altijd vrij zijn naar de zorgaanbieder van hun keuze te gaan.

Het sluiten van overeenkomsten is voor alle partijen gunstig:

 1. Zorgaanbieders lopen geen debiteurenrisico en hebben minder administratiekosten;
 2. Verzekerden hoeven geen nota’s rechtstreeks aan de zorgaanbieder te betalen;
 3. DSW heeft minder administratiekosten.

Vergoedingen

Zorgprofiel

De vergoeding voor voetzorg aan diabetespatiënten wordt bepaald aan de hand van zorgprofielen in plaats van de voorheen gebruikte Simm’s classificatie. Voor een juiste notaverwerking is het dan ook van belang om voor aanvang van de behandeling, het juiste zorgprofiel vast te stellen (zorgprofiel 0 t/m zorgprofiel 4) [1]. Een zorgprofiel mag uitsluitend worden vastgesteld door huisarts, diabetesverpleegkundige, medisch specialist of podotherapeut en moet op de verwijzing vermeld staan.

[1] Zorgmodule preventie diabetische voetulcera 2014; NVvP i.s.m. Provoet

In onderstaande tabel is opgenomen welke zorgverlener welke zorg mag leveren, in welke situatie, wie er mag declareren en tegen welk tarief.

 

Zorgprofiel Vergoeding vanuit? Wie mag de zorg leveren? Wie declareert? Prestatiecode Tarief 2018
0 Aanvullende verzekering Zorg; behandelingen Medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet en de podotherapeut Verzekerde d.m.v. nota n.v.t. Conform aanvullende verzekering
1 Aanvullende verzekering Zorg; behandelingen Medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet en de podotherapeut Verzekerde d.m.v. nota n.v.t. Conform aanvullende verzekering
1 Basis verzekering Zorg; jaarlijks gericht voetonderzoek Medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet en de podotherapeut Medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet en de podotherapeut 9200 € 35,61 per 12 aaneengesloten maanden
2 Basis verzekering Zorg; jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en medisch noodzakelijke diabetische voetbehandelingen Podotherapeut en de medisch pedicure of pedicure met aantekening diabetische voet onder de verantwoordelijkheid van de podotherapeut Podotherapeut* 9201 € 63,30 per kwartaal
3 Basis verzekering Zorg; jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en medisch noodzakelijke diabetische voetbehandelingen Podotherapeut en de medisch pedicure of pedicure met aantekening diabetische voet onder de verantwoordelijkheid van depodotherapeut Podotherapeut* 9202 € 92,32 per kwartaal
4 Basis verzekering Zorg; jaarlijks of meer Podotherapeut en de medisch pedicure of pedicure met Podotherapeut* 9203 € 123,97 per kwartaal

 

*Bij zorgprofiel 2 tot en met 4 is de podotherapeut te allen tijde hoofdbehandelaar. Een deel van de behandeling kan uitgevoerd worden door de pedicure in opdracht van de podotherapeut. De pedicure dient de geleverde zorg rechtstreeks in rekening te brengen bij de podotherapeut zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar of verzekerde/patiënt. Podotherapeuten en pedicures moeten onderling afspreken tegen welk tarief de pedicure deze zorg kan leveren. De pedicure kan bovenop het afgesproken tarief met de podotherapeut, geen extra bijdrage vragen aan de verzekerde/patiënt voor zorg vallend onder het zorgprofiel.

 

Eigen Risico

Voetzorg bij diabetes mellitus telt niet mee voor het verplicht eigen risico van de verzekerde.

Declaraties

De vergoeding voor de geleverde zorg uit de basisverzekering kan elektronisch bij DSW gedeclareerd worden, mits u een contract met ons heeft afgesloten. Indien u geen contract met ons ons heeft afgesloten of u levert zorg vanuit de aanvullende verzekering, dan kunt u niet elektronisch declareren bij DSW. Hiervoor kunt u de nota aan de verzekerde meegeven. Op de verzekerdennota moeten in ieder geval het zorgprofiel, de behandeldata, de prestatiecode, de AGB van de behandelaar en het tarief worden vermeld.