Huisartsenzorg

Nieuwe prestatiecodes 

Een aantal weken geleden heeft Vektis per abuis prestatiecodes uitgegeven voor nieuwe prestaties die al eerder zijn gebruikt. Om dit te corrigeren heeft Vektis nieuwe prestatiecodes uitgegeven. Voor onze tarievenlijst 2019 betekent dit een wijziging van de volgende prestaties: 

Oude code

Nieuwe code

Omschrijving

12407

12410

Consult passant korter dan 5 minuten

12408

12411

Consult passant vanaf 5 minuten tot 20 minuten

Contracteerbeleid huisartsenzorg

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor huisartsen.

Contractering 2019

Voor 2019 zal DSW Zorgverzekeraar samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visies op zorg goed samengaan. DSW volgt de afspraken voor huisartsenzorg buiten onze regio mede namens a.s.r. voor 2019.

Voorwaarden

DSW Zorgverzekeraar contracteert “breed”. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een overeenkomst afgesloten, als zij dit willen. Deze voorwaarden zijn:

Voorwaarden segment 1

 • Geregistreerd zijn in BIG-register;
 • Verplicht aantal uur bijscholing;
 • Gebruik maken van landelijke en beroepsgroepspecifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • Deelnemen aan farmacotherapeutisch overleg;
 • In overleg treden met andere zorgverleners bij verwijzing;
 • Actief deelnemen aan overlegvormen met collega huisartsen;
 • 24 x 7 bereikbaar voor spoed.

 

Voorwaarden segment 2
De hoofdcontractant:

 • is onafhankelijk in de zin dat deze niet direct verbonden is aan één praktijk of één groep zorgverleners;
 • maakt met zo veel mogelijk zorgverleners afspraken om de keuzevrijheid van verzekerden te bevorderen;
 • is in staat gerichte scholing aan te bieden op het gebied van multidisciplinaire zorg;
 • ondersteunt multidisciplinaire gegevensuitwisseling;
 • is in staat toetsing en benchmarking uit te voeren onder de gecontracteerde zorgverleners met een voldoende grote steekproef voor uitkomsten die generaliseerbaar zijn, met als doel verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg;
 • is toetsbaar en transparant over de organisatie en de samenwerking met zorgverleners en andere partijen;
 • biedt zorg die aansluit bij de behoefte in de regio;
 • heeft minimaal 90% van de eerstelijnszorgverleners, werkzaam in het primaire verzorgingsgebied van minimaal 1 ziekenhuis, als onderaannemer gecontracteerd.

 

Kwaliteit

Omdat kwaliteit volgens DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit DSW daarom in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de overeenkomsten.

Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
 • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;
 • Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Wijze van contracteren

DSW regio

DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar contractering.huisartsenzorg@dsw.nl

Buiten DSW regio
Buiten de regio volgt DSW in principe de overeenkomst (bestaande uit segment 1, 2 en 3) van de preferente zorgverzekeraar. Op het moment dat u bij uw preferente zorgverzekeraar aangeeft dat zij de gemaakte afspraken mogen doorsturen, ontvangen wij deze digitaal, u hoeft hier verder niets voor te doen. Indien u er voor kiest om zelf de overeenkomst door te sturen kunt u deze mailen naar huisartscontract@dsw.nl of per post sturen naar:

DSW Zorgverzekeraar t.a.v. afdeling Overeenkomsten Postbus 173 3100 AD Schiedam

Wanneer u liever direct met DSW een contract afsluit kunt u zich wenden tot de afdeling Zorg, team Huisartsen- en Ketenzorg, via telefoonnummer 010 2 466 433 of een mail sturen naar contractering.huisartsenzorg@dsw.nl.

Innovaties

DSW regio

DSW Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg. Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres contractering.huisartsenzorg@dsw.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Buiten DSW regio
Buiten de regio volgt DSW in principe de overeenkomst van de preferente zorgverzekeraar, zolang de innovatie aansluit bij het beleid van DSW.

Speerpunt

Ouderenzorg
Het beleid van de overheid is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning door het sociaal netwerk, huisartsen, wijkverpleging, gemeenten, andere instellingen en professionals is dan noodzakelijk. De ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen is geregeld in diverse wetten, uitgevoerd door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. DSW wil verzekerden zo goed mogelijk voorzien van de juiste zorg op de juiste plek en zet daarom verder in op ketensamenwerking rondom de verzekerde met als doel efficiënte zorg waarmee de verzekerden zo stabiel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Tijdspad zorgcontractering DSW regio 2019

Wat Wie Wanneer
Publiceren Contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar
1 april 2018
Regionale overleggen DSW Zorgverzekeraar & Zorgaanbieders  Januari-september
Tariefaddenda versturen DSW Zorgverzekeraar
Eind september
Informatie bijeenkomst (wanneer van toepassing) DSW Zorgverzekeraar
Eind september
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 12 november

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Proces overeenkomst Afdeling Overeenkomsten Tel: 010 2 422 601
E-mail: huisartscontract@dsw.nl
Inhoud overeenkomst Afdeling Relatiebeheer 010 2 466 235 
E-mail: contractering.huisartsenzorg@dsw.nl
Declaraties Afdeling declaraties Tel: 010 2 466 483
E-mail: info@dsw.nl

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor huisartsenzorg.

Contracteerbeleid huisartsenzorg 2018

Voor 2018 zal DSW Zorgverzekeraar samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan.

DSW contracteert huisartsenzorg mede namens a.s.r. voor het jaar 2018.

Voorwaarden segment 1

 • Geregistreerd zijn in BIG-register;
 • Verplicht aantal uur bijscholing;
 • Gebruik maken van landelijke en beroepsgroepspecifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • Deelnemen aan farmacotherapeutisch overleg;
 • In overleg treden met andere zorgverleners bij verwijzing;
 • Actief deelnemen aan overlegvormen met collega huisartsen;
 • 24 x 7 bereikbaar voor spoed.

Voorwaarden segment 2

De hoofdcontractant:

 • is onafhankelijk in de zin dat deze niet direct verbonden is aan één praktijk of één groep zorgverleners;
 • maakt met zo veel mogelijk zorgverleners afspraken om de keuzevrijheid van verzekerden te bevorderen;
 • is in staat gerichte scholing aan te bieden op het gebied van multidisciplinaire zorg;
 • is in staat toetsing en benchmarking uit te voeren onder de gecontracteerde zorgverleners met een voldoende grote steekproef voor uitkomsten die generaliseerbaar zijn, met als doel verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg;
 • is toetsbaar en transparant over de organisatie en de samenwerking met zorgverleners en andere partijen;
 • biedt zorg die aansluit bij de behoefte in de regio;
 • heeft minimaal 90% van de eerstelijnszorgverleners, werkzaam in het primaire verzorgingsgebied van minimaal 1 ziekenhuis, als onderaannemer gecontracteerd.

Wijze van contracteren

DSW regio

DSW sluit de overeenkomst met de individuele huisarts. De contractering van huisartsenzorg verloopt digitaal via de website www.dsw.nl/zorgverleners/huisartsenzorg. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk dat de u beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO. U dient dit certificaat aan te vragen via de website van VECOZO.

De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op gecontracteerde huisartsen in het voorgaande jaar en de kwalificatie die bij Vektis is aangegeven.

Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u deze aanvragen door middel van een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is te downloaden van onze website via de volgende link: http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/huisartsenzorg

Het ingevulde en getekende formulier kunt u mailen naar contractering.huisartsenzorg@dsw.nl of per post sturen naar:

DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Zorg, team Huisartsen- en Ketenzorg
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Buiten DSW regio

Buiten de regio volgt DSW in principe de overeenkomst van de preferente zorgverzekeraar. Op het moment dat u bij uw preferente zorgverzekeraar aangeeft dat zij de gemaakte afspraken mogen doorsturen, ontvangen wij deze digitaal, u hoeft hier verder niets voor te doen.Indien u er voor kiest om zelf de overeenkomst door te sturen kunt u deze mailen naar huisartscontract@dsw.nl of per post sturen naar:

DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Wanneer u liever direct met DSW een overeenkomst afsluit kunt u zich wenden tot de afdeling Zorg, team Huisartsen- en Ketenzorg via telefoonnummer 010 2 466 433 of een mail sturen naar contractering.huisartsenzorg@dsw.nl.

Kwaliteit

Kwaliteit is volgens DSW iets dat alleen vastgesteld kan worden door de beroepsgroep. DSW sluit daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit. In onze overeenkomsten wordt aangesloten bij beroepsgroep- specifieke richtlijnen en standaarden. Alleen indien door de beroepsgroep gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten bestaan worden deze opgenomen in de contracten.

In de overeenkomsten die we met huisartsen afsluiten maken wij kwaliteitsafspraken over onder andere; gebruik van beroepsgroep- specifieke richtlijnen en standaarden, overleg en samenwerking en kwaliteit van medewerkers die onder de verantwoordelijkheid werken van de huisarts.

Algemene informatie

Basisverzekering

De consulten en medische handelingen die uitgevoerd worden door de huisarts en/of de praktijkondersteuner(s) en/of assistentes worden bekostigd vanuit de basisverzekering. Hiervoor betaalt de verzekerde/patiënt geen eigen risico, met uitzondering van Stoppen met Roken zorg hiervoor geldt wel een eigen risico.

Tarieven

De NZa stelt voor een deel van de prestaties maximum tarieven vast, DSW kan hiervan afwijken. Voor prestaties waarvoor geen maximum tarief is vastgesteld, gelden vrije tarieven. In de regio worden de tarieven vastgesteld door DSW in overleg met een vertegenwoordiging van de huisartsen.

Wanneer wordt wat gedeclareerd?

 • Per kwartaal;
  De inschrijftarieven, de toeslagen op de inschrijftarieven en de modules/prestaties waarvoor per kwartaal een bedrag is afgesproken, worden op de eerste dag van het kwartaal gedeclareerd.
 • Per maand;
  De losse verrichtingen worden per maand achteraf gedeclareerd.
 • Andere afspraken;
  Voor bepaalde modules/prestaties en M&I verrichtingen gelden afwijkende termijnen. Bij een module kan dit bijvoorbeeld betekenen dat het tarief in 1 keer gedeclareerd dient te worden in een bepaald kwartaal. Bij een M&I verrichting kan dit bijvoorbeeld betekenen dat per kwartaal gedeclareerd kan worden. Lees daarom altijd de voorwaarden in uw zorgovereenkomst of tariefaddendum wanneer gedeclareerd kan worden.

Wat kunt u declareren zonder overeenkomst?

Indien er geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar is afgesloten of DSW volgt de zorgovereenkomst van uw preferente zorgverzekeraar niet , kunt u een beperkter aantal prestaties declareren. Meer info hierover vindt u in de tariefbeschikking Huisartsen en Multidisciplinaire zorg van de NZa.

Controles

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren zorgverzekeraars materiële controle uit. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als:
"een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".

ION Controle (vooraf controleren declaraties inschrijftarieven)

Wij controleren vooraf op de rechtmatigheid van een declaratie met inschrijftarieven (en evt. bijbehorende M & I modules) aan de hand van de gegevens uit de ION-database. Dit betekent concreet dat een declaratie die wordt ingediend voor een patiënt die in het ION register niet staat ingeschreven op naam van de declarerende huisarts/praktijk, wordt afgewezen met reden 366: “Verzekerde staat op naam andere huisarts ingeschreven.”

Om te voorkomen dat declaraties onnodig worden afgewezen, wijzen wij u erop dat u tot uiterlijk twee dagen voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal de mogelijkheid heeft om te muteren in de ION database. Voor de volledigheid verwijzen wij u graag naar de brief van Stichting ION waarin uitgebreid uitgelegd wordt wat er precies is gewijzigd.

Wij wijzen u erop dat de ION functionaliteit voor het doorgeven van mutaties in ION, niet bedoeld is voor overige mutaties.

Vragen over Wie Contactgegevens
 • Inregeling/mutaties van tarieven huisartsenzorg.
 • Wijzigen van (praktijk)gegevens die niet via Vektis gewijzigd kunnen worden
Afdeling Overeenkomsten Tel: 010 2 422 601
E-mail: huisartscontract@dsw.nl  
Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 483
E-mail: info@dsw.nl
Zorgovereenkomst Afdeling Relatiebeheer Tel: 010 2 422 764
Tel: 010 2 466 299 
E-mail: contractering.huisartsenzorg@dsw.nl