Wijkverpleging

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de wijkverpleging.

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Voor inkoopjaar 2018 zal DSW Zorgverzekeraar samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. DSW koopt wijkverpleging namens a.s.r. in voor inkoopjaar 2018.

Voorwaarden

Voor 2018 geldt dat minimaal aan de hieronder gestelde voorwaarden moet worden voldaan:

 • de aanbieder beschikt over een WTZi-toelating, waaruit blijkt dat de aanbieder wijkverpleegkundige zorg mag leveren en aantoonbaar voldoet aan de vereisten voor deze toelating;
 • de aanbieder voldoet aan de volgende eisen van bekwaamheid;
 • beschikt over een Vecozo certificaat ten behoeve van de contractering;
 • heeft hbo of master-opgeleide verpleegkundige(n) in dienst, zodat tijdig indicaties kunnen worden gesteld voor cliënten die in zorg zijn dan wel in zorg komen en evaluaties kunnen worden uitgevoerd;
 • heeft als uitgangspunt dat de verpleegkundige bij de indicatiestelling volgens het normenkader van de V&VN, dan wel een nieuw ontwikkelde richtlijn werkt.

Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) valt voor de zorginkoop onder wijkverpleging.

DSW heeft toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle aanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Voor wat betreft het proces onderscheidt DSW de volgende categorieën aanbieders:

 1. In 2017 gecontracteerde aanbieder Wijkverpleging
  Deze aanbieder heeft voor 2017 een overeenkomst Wijkverpleging gesloten met DSW. DSW benadert deze aanbieder proactief voor een overeenkomst 2018. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.
 2. Restitutieaanbieder in 2017:
  Deze aanbieder is in 2017 niet door DSW gecontracteerd, maar heeft wel zorg geleverd aan verzekerden van DSW, niet zijnde zorg op basis van een PGB. DSW stuurt deze aanbieder proactief een vragenlijst toe, op basis waarvan beoordeeld zal worden of de aanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst 2018.

  Indien de geleverde zorg niet vergoed is, beschouwt DSW de aanbieder als nieuwe aanbieder.
 3. Nieuwe aanbieder
  Deze aanbieder heeft geen overeenkomst Wijkverpleging 2017 met DSW afgesloten en geen zorg in natura geleverd. Een aanbieder die geen overeenkomst Wijkverpleging 2017 heeft en zorg op PGB-basis heeft geleverd, wordt eveneens als nieuwe aanbieder beschouwd. Nieuwe aanbieders kunnen zich aanmelden voor een overeenkomst Wijkverpleging 2018 door het aanvraagformulier ingevuld retour te sturen naar inkoopwijkverpleging@dsw.nl.


 4. ZZP-ers

  Gezien de voorwaarden die wij stellen en gelet op de geldende wet- en regelgeving kunnen ZZP-ers uitsluitend in aanmerking komen voor een overeenkomst indien zij zich als coöperatie of samenwerkingsverband aanmelden voor een overeenkomst.

  DSW hanteert geen betaalovereenkomsten. Indien een aanbieder geen contract wil afsluiten c.q. niet in aanmerking komt voor een contract in 2018, kan de zorg geleverd worden als niet-gecontracteerde zorg. Dat houdt in dat de nota door de verzekerde bij ons moet worden ingediend. In onze polisvoorwaarden is terug te lezen onder welke voorwaarden de zorg wordt vergoed.

  Kwaliteit

  Kwaliteit kan volgens DSW  alleen vastgesteld worden door de beroepsgroep. DSW sluit daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit en bij beroepsspecifieke richtlijnen en standaarden. Door de beroepsgroep gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten worden opgenomen in de contracten.

  Concreet betekent dit dat

  • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
  • de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;
  • de indicatiestelling conform normenkader van de V&VN dient te worden gesteld. Dat houdt onder andere in dat indicaties moeten worden gesteld door hbo of master-opgeleide verpleegkundigen.

  Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat de zorgverleners onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijven beschikken over de kennis en kunde die voor goede zorgverlening noodzakelijk zijn.

  Innovatie

  DSW stelt zich op het standpunt dat het ontwikkelen van innovatief zorgaanbod in principe onderdeel uitmaakt van het ondernemerschap van een aanbieder. Infrastructuren of technologie komen dan ook niet voor vergoeding in aanmerking. Specifiek voor zorg op afstand/beeldschermcommunicatie geldt dan ook dat uitsluitend de directe zorgtijd voor vergoeding in aanmerking komt.

  In geval van farmaceutische telezorg maakt DSW een uitzondering. DSW is bereid om een deel van de infrastructuur/technologie te vergoeden, mits de inzet van farmaceutische telezorg tot een besparing leidt. DSW verwacht van zorgaanbieders dat zij vóóraf inzichtelijk maken waar deze besparing gerealiseerd wordt. Tevens verwacht DSW dat een kostprijsberekening wordt overlegd, zodat een passende vergoeding kan worden verstrekt. Voorstellen voor farmaceutische telezorg kunnen worden gestuurd naar inkoopwijkverpleging@dsw.nl.

  Speerpunten

  DSW Zorgverzekeraar heeft voor 2018 twee speerpunten benoemd voor Wijkverpleging:

  Casemanagement Dementie
  DSW wil cliënten zo goed mogelijk voorzien van de juiste zorg op de juiste plek. Omdat bij de zorg rondom dementerenden verschillende zorgverleners uit verschillende domeinen betrokken zijn, en casemanagement dementie een belangrijk onderdeel van de zorg vormt, zal in 2018 ingezet worden op het positioneren van casemanagement dementie.

  Administratieve lastenverlichting
  Om zorgaanbieders zo effectief mogelijk zorg te laten leveren, streeft DSW naar verdere administratieve lastenverlichting.

  Tijdspad zorginkoop 2018

  Alle zorgaanbieders die in 2017 door DSW gecontracteerd zijn voor wijkverpleging worden actief benaderd voor een overeenkomst 2018. Deze zorgaanbieders hoeven zelf geen actie te ondernemen.

  Fase Wie Wanneer
  Voorstel DSW aan aanbieder met omzetplafond DSW mede namens a.s.r. Augustus/september 2017
  Contractering aanbieders met Prijsafspraak DSW mede namens a.s.r. Augustus/september 2017
  Contractering aanbieders met Omzetplafond DSW mede namens a.s.r. September 2017
  Contractering afronden DSW mede namens a.s.r. November 2017
  Publicatie gecontracteerde aanbieders op de website DSW mede namens a.s.r. 12 november 2017

  DSW verwacht dat getekende overeenkomsten na verzending zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken ondertekend retour ontvangen worden.

  Contactgegevens

  Vragen over Wie Contactgegevens
  Procesovereenkomst  Afdeling Overeenkomsten 010 2 422 606 of overeenkomsten@dsw.nl 
  Inhoud overeenkomst Team Inkoop Care 010 2 422 741 of inkoopwijkverpleging@dsw.nl  
  Declaraties Afdeling Declaraties 010 2 466 511
  Beleid Team Inkoop Care 010 2422 741 of inkoopwijkverpleging@dsw.nl  

  Vergoedingen

  De aard, omvang en inhoud en duur(indicatie) van de te leveren wijkverpleging wordt vastgesteld door een niveau 5 verpleegkundige. Ter ondersteuning van de indicatiestelling heeft de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland (V&VN) een normenkader opgesteld. Dit normenkader is een uniform instrument en leidend bij de indicatiestelling. Op die manier wordt de indicatie bij iedere verzekerde op dezelfde wijze gesteld. Indicaties kunnen, afhankelijk van de individuele situatie van de verzekerde, wel per verzekerde verschillen.

  Tarieven

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks maximumtarieven vast in een tariefbeschikking. DSW Zorgverzekeraar kan hier van afwijken. Voor zorg geleverd door niet-gecontracteerde zorgaanbieder vergoedt DSW Zorgverzekeraar tot 75% van het maximum NZa-tarief.

  Declaraties

  Gecontracteerde zorgaanbieders

  Declaratie van zorg is alleen mogelijk als er een zorgplan is. Op het gehele proces is in 2016 en 2017 het declaratieprotocol van toepassing. Dit protocol is onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst Wijkverpleging. Declaraties van wijkverpleegkundige zorg worden elektronisch aangeleverd bij DSW Zorgverzekeraar. Dit is voor zowel zorgaanbieder als DSW Zorgverzekeraar voordelig, aangezien het elektronisch declareren de administratieve kosten vermindert. Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg). Met VECOZO verstuurt de zorgaanbieder de declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW Zorgverzekeraar. Vervolgens kan de zorgaanbieder online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW Zorgverzekeraar betaalbaar is gesteld.

  Wat heeft de zorgaanbieder nodig om de declaratie elektronisch aan te leveren?

  • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code) Vektis het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen;
  • Certificaat VECOZO (VEilige COmmunicatie in de ZOrg) VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

  Betaling

  Als de zorgaanbieder een overeenkomst met DSW Zorgverzekeraar sluit, dient de zorgaanbieder elektronisch te declareren. Na ontvangst van de declaratie betaalt DSW Zorgverzekeraar het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 15 kalenderdagen dagen uit.

  Controles

  Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Daartoe voeren verzekeraars materiele controle uit. In de Regeling zorgverzekering(art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als: "een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde".

  Contact met DSW

  Overeenkomst of gevoerd beleid

  Willemijn Blom
  Zorginkoper Wijkverpleging
  Telefoon: (010) 2 422 741

  Declaraties en machtigingen

  Telefoon: (010) 2 466 511

  Wijzigingen in uw (instelling)gegevens of het aanvragen van een overeenkomst

  Telefoon: (010) 2 422 606
  E-mail: inkoopwijkverpleging@dsw.nl

Naar boven